Meerjarenonderhoudsplan (MJOB)

Technisch noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden vervolgens gerapporteerd in het jaarplan. In overleg zal nader worden bepaald welke werkzaamheden daadwerkelijk doorgang gaan vinden.
Daar waar het jaarplan het theoretische kader geeft, is het voor wat betreft onderhoud ook noodzakelijk concreet te maken welke kosten op korte en (middel)lange termijn worden verwacht. Dit geeft voor de eigenaren een duidelijk inzicht in het te verwachten uitgavenpatroon.

Facility management

HVB heeft als hoofdtaak de ondersteuning van het primaire bedrijfsproces van de opdrachtgever. In het kader van beheer en exploitatie van gebouwen en terreinen verzorgt de facilitymanager de volgende taken:
• Opstellen en continu bewaken van het budget
• Adviseren van de opdrachtgever bij het afsluiten van servicecontracten voor leveringen en diensten;
• Inspectie, planning en toezicht op de uitvoering van onderhoud, servicecontracten en verbouwingen;
• Zorg dragen en naleving van de voorschriften en reglementen;

Initiëren van wijzigingsvoorstellen om gebouwen, installaties en terreinen aan veranderde gebruikseisen aan te passen;

Tevens zorgt HVB BOUW voor infrastructurele voorzieningen, projectvoorbereiding, maken van bestekken en het onderhouden van contacten met overheidsorganen ingevolge vergunningen, belastingen, energiebeheer en subsidies.

Advisering Service- & onderhoudscontracten

Service- en onderhoudscontracten worden in veel gevallen stilzwijgend verlengd en geïndexeerd, zonder dat men zich hiervan bewust is. HVB BOUW inventariseert de lopende overeenkomsten en onderzoekt of deze qua prijs/kwaliteitverhouding marktconform zijn. Ook zal er onderzocht worden of er mogelijke besparing te realiseren zijn door clustering/inkoopvoordeel. Immers minder servicekosten bij minimaal gelijkblijvende kwaliteit, is goed voor de functionele kwaliteit van het object en beperken de huisvestingslasten van de huurder. Tevens onderzoekt HVB gedegen Energie- en Milieuvraagstukken, waarbij duurzaamheid en terugverdientijd samengaan.