Technisch Beheer (management)

Een gebouw is pas echt van goede kwaliteit als het optimaal afgestemd is op het gebruiken en de wensen van de gebruiker. Door adequaat en intensief vastgoedbeheer zorgen wij ervoor dat de objecten in een goede staat blijven verkeren, waardoor optimaal gebruikscomfort gewaarborgd blijft. Een goede service en dienstverlening is hierbij van groot belang.
Periodiek worden de objecten dan ook geïnspecteerd om eventuele service-en onderhoudswerkzaamheden in een vroeg stadium te signaleren, zodat de gevolgschade beperkt zal blijven en daarmee de kosten voor de opdrachtgever geminimaliseerd worden.

Conditiemetingen

Een conditiemeting (NEN2767) is een uitstekend instrument om de kwaliteit waarin gebouwen verkeren te beoordelen. Op basis van diverse inspectiemethoden registreren we gebreken om de huidige staat van onderhoud vast te stellen. Een groot voordeel is van deze conditiemeting is de objectieve en uniforme werkwijze. Het maakt de onderhoudstoestand inzichtelijk èn overdraagbaar, aangezien het een vastgestelde procedure is. Door duidelijke scores toe te kennen, voorkom je misverstanden over gedetailleerde omschrijvingen of termen die voor velerlei uitleg vatbaar zijn.

De conditiemeting helpt gebouwbeheerders sturing te geven aan het totale onderhoudsbeheer. Op beleidsniveau kunnen onderbouwde beslissingen worden genomen over het gewenste onderhoudsniveau. Door gebruik te maken van de conditiemeting kunnen maatregelen worden genomen en prioriteiten worden gesteld om het gewenste niveau te bereiken, binnen het aanwezige onderhoudsbudget.

Hopman Vastgoed Beheer gebruikt het programma O-prognose van Plandatis , zowel voor de conditiemeting als voor het opstellen van een MJOP, waardoor deze naadloos op elkaar aansluiten.

Voordelen van de conditiemeting op een rij:
• Eenduidige inspectiemethode
• Inzichtelijke en overdraagbaarheid onderhoudstoestand
• Duurzame beheerinformatie voor sturing en planning onderhoud
• Basis voor het afsluiten van onderhoudscontracten
• Inzicht in de relatie tussen te besteden onderhoudsgelden en onderhoudstoestand.